Polityka Prywatności Szkoły Języków Obcych ENJOY

INFORMACJE WSTĘPNE, DANE KONTAKTOWE
 
Dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy, są przetwarzane na zasadach opisanych poniżej oraz wynikających z przepisów prawa.
 
Administratorem Danych Osobowych jest Zuzanna Martens, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY Zuzanna Martens (Brudnicka) przy ulicy Korkowej 163a lok. 173 (04-549 Warszawa).
 
We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować:
 • Telefonicznie: 512587036
 • Mailowo: joanna@enjoy-school.pl
 
Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:
 • RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
 
Otrzymane od Państwa dane przetwarzamy na następujących podstawach i do następujących celów:
 • Dane są pobierane i wykorzystywane, co do zasady, jedynie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • Dane mogą być wykorzystywane również do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, na przykład w celu informowania o naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • W szerszym zakresie zbieramy dane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W celu uniknięcia wątpliwości przy zbieraniu danych wymienionych wyżej również prosimy o zgody na ich przetwarzanie;
 • Część danych zbierana jest automatycznie podczas wejścia na naszą stronę internetową, wyłącznie w celu dopasowania jej do Państwa urządzenia (pliki „cookies”). Dotyczy to w szczególności numeru IP urządzenia, z którego Państwo korzystają. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 
Do pozyskiwanych danych bieżący dostęp mają współpracownicy zajmujący się obsługą administracyjną.
 
Dane są udostępniane również w niezbędnym zakresie:
 • wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się księgowością – na potrzeby rozliczeń;
 • lektorom – na potrzeby nauczania.
 
Dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu współpracy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy występuje inna podstawa ich przetwarzania, w szczególności na potrzeby rozliczeń.
 
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 
PAŃSTWA UPRAWNIENIA
 
Prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych.
 
W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych lub zażądać ich usunięcia. Jeżeli jednak dotyczy to danych niezbędnych do wykonania umowy jest to równoznaczne z jej wypowiedzeniem.
 
Prawo do sprzeciwu.
 
Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą państwo wnieść sprzeciw. Zaniechamy takiego przetwarzania, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy takiego działania i że nie są one mniej ważne niż Państwa prawa i wolności. Możemy również wykorzystywać te dane do dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Prawo do sprostowania danych.
 
W każdej chwili mogą Państwo zażądać byśmy zmienili udostępnione nam dane na aktualne.
 
Prawo do przeniesienia danych.
 
W każdym momencie mogą Państwo zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane w pliku MSExcel (.xls):
 • Państwu, na wskazany adres e-mail;
 • innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi danych – o ile jest to technicznie możliwe.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 
W każdym momencie mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych bez ich usuwania. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:
 • zakwestionowania prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia;
 • zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzania – gdy nie chcą Państwo ich usunięcia;
 • gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, ale Państwo potrzebują, byśmy te dane przechowywali – w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony Państwa roszczeń;
 • gdy wniosą Państwo sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy nasze podstawy przetwarzania danych były wystarczająco usprawiedliwione w świetle Państwa sprzeciwu.
 
Dane, których dotyczy Państwa żądanie, będziemy przetwarzali wyłącznie w takim zakresie, jaki Państwo wskażą – a jeżeli żądanie nie wskaże takiego zakresu, ograniczymy się do przechowywania tych danych.
 
Informujemy, że dane, co do których zgłoszono żądanie ograniczenia, będziemy przetwarzali również:
 • w celu ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • w celu obrony praw innych osób;
 • ze względu na ważny interes publiczny.
 
Prawo dostępu do informacji.
 
Na Państwa żądanie informujemy jakimi danymi dotyczącymi Państwa dysponujemy, jaki jest zakres, cel i przewidywany czas ich przetwarzania, jakim podmiotom zostały ujawnione oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem tych danych.
 
Do wszystkich próśb ustosunkowujemy się niezwłocznie drogą mailową, w szczególności potwierdzamy ich zrealizowanie lub wyjaśniamy dlaczego nie było to możliwe.
 
Prawo wniesienia skargi do PUODO lub innego organu nadzorczego.
 
W każdym przypadku mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – niezależnego organu, którego zadaniem jest ochrona Państwa praw w tym zakresie. PUODO będzie informować Państwa o przebiegu i wyniku postępowania. Jeżeli nie podejmie działań lub ich wynik będzie niezgodny z prawem, będą Państwo mogli wystąpić do sądu.
 
Informujemy, że PUODO to organ działający w Polsce. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ustanawia własne instytucje i procedury w tym zakresie a ich zadaniem jest współpracowanie ze sobą. Mogą Państwo wnieść skargę do dowolnego takiego organu w Unii Europejskiej, w szczególności w kraju, w którym Państwo na stałe przebywają lub pracują.